Praktijk voor life, soul en bewustzijnscoaching

Algemene voorwaarden

 

Lotus Lifecoaching is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 09187358

Lotus Lifecoaching

Dr. Indah Courtens
Javastraat 104 A
6524 MJ Nijmegen
Telefoon: 06 – 362 16 149

lotus@lotuslifecoaching.nl
www.lotuslifecoaching.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van, en alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten met Lotus Lifecoaching.

Onder diensten wordt verstaan: alle coaching, consulten, meditaties (live, online en recorded), retraites en workshops aangeboden door Lotus Lifecoaching.

Artikel 1 | Overeenkomst

1.1: Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.

1.2: Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanmelding via de website of het insturen van een inschrijfformulier, dan wel door bevestiging via e-mail of telefonisch contact.

1.3: Alle informatie, waarvan wordt aangegeven dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, dient tijdig aan Lotus Lifecoaching te worden verstrekt.

1.4: Indah Courtens van Lotus Lifecoaching zal alle overeenkomsten met hart en ziel uitvoeren en haar kennis, ervaring en tools delen om het beste resultaat te bereiken. Dit houdt echter een inspanningsverplichting in voor beide partijen om het gewenste resultaat te bereiken.

1.5: De diensten van Lotus Lifecoaching zijn nooit bedoeld ter vervanging van een bezoek aan een arts of een andere medisch specialist.

Artikel 2 | Inschakeling van derden

2.1: Indien en voor zover het de uitvoering van het programma ten goede komt, zal Lotus Lifecoaching bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. Te denken valt aan een yogadocent of Kirtan-begeleider tijdens de retraites of workshopdagen.

2.2: Indah Courtens van Lotus Lifecoaching houdt te allen tijde de verantwoording voor de inhoud van het programma.

Artikel 3 | Betaling

3.1: Alle prijzen van de diensten van Lotus Lifecoaching staan vermeld op de website: www.lotuslifecoaching.nl

3.2: In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals kosten: accommodatie, maaltijden, vervoerskosten, visa en eventueel inschakeling van derden.

3.3: Betaling van de coaching en consulten gebeurt à contant of middels een toegestuurd betaalverzoek. De betalingstermijn die hiervoor gehanteerd wordt is 48 uur. Een nota is op aanvraag verkrijgbaar.

3.4: Betalingen van de workshops en online meditaties (live of recorded) geschieden rechtstreeks via de website middels Ideal of Creditcard overboeking. Een e-mailbevestiging van betaling wordt toegestuurd.

3.5: Betaling voor de retraites geschiedt door overboeking naar IBAN: NL13 INGB 000922 66 20 t.n.v. Lotus Lifecoaching – I. Courtens.
Een nota is op aanvraag verkrijgbaar.

3.6: Voor de retraites is een aanbetaling bij inschrijving vereist om verzekerd te zijn van inschrijving. De hoogte van het bedrag staat vermeld op de website en het inschrijfformulier. Het resterende bedrag dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van de retraite ontvangen te zijn.

Artikel 4 | Afmelding of annulering

4.1: Annulering van een coachingsgesprek dient bij voorkeur uiterlijk 24 uur van tevoren te geschieden. Er wordt een nieuwe afspraak ingepland.

4.2: Bij ‘no show’, niet verschijnen op de afspraak, wordt het consult in rekening gebracht.

4.3: Bij afmelding van een workshop wegens medische of andere dringende redenen wordt de inschrijving doorgeschoven naar een volgende datum.
Indien binnen 1 kalenderjaar deelname onmogelijk is zal het inschrijfgeld worden teruggestort.

4.4: Bij afmelding voor een meditatie bijeenkomst (live of online) wordt in gezamenlijk overleg gekeken of deelname op een ander tijdstip mogelijk is.

4.5: Bij eenzijdig annuleren van een complete (meditatie)cursus na de eerste bijeenkomst blijft de betalingsverplichting bestaan.

4.6: Voor de retraites geldt dat tot 8 weken voor aanvang deelname kan worden geannuleerd zonder betalingsverplichtingen of met terugstorting van betaalde inschrijfgelden – min 15% administratiekosten. Vanaf 8 weken tot 28 dagen voor aanvang is 50% van de bijdrage verschuldigd. Binnen 28 dagen voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd.

Artikel 5 | Annulering door Lotus Lifecoaching

Indien Lotus Lifecoaching door overmacht niet in staat is haar diensten uit te voeren en daardoor tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, kan ze haar diensten tijdelijk opschorten. Van overmacht wordt gesproken indien er sprake is van omstandigheden welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte kon zijn, zoals ziekte of een maatregel door de wet opgelegd. Indien nakoming blijvend onmogelijk is kan de overeenkomst worden ontbonden en zal er (gedeeltelijke) restitutie plaatsvinden over het niet na te komen deel, zonder dat er een recht ontstaat op vergoeding ten gevolge van door de ontbinding eventuele geleden schade.

Artikel 6 | Aansprakelijkheid

6.1: Lotus Lifecoaching is niet aansprakelijkheid voor schade, letsel of ziekte ontstaan tijdens haar verrichtte diensten of de door haar ingeschakelde derden.

6.2: Voor alle retraites geldt dat de deelnemers verplicht een reis- en annuleringsverzekering dienen af te sluiten die eventuele schade aan bagage dekt en medische en repatriëringskosten, evenals annulering van de reis door onvoorziene omstandigheden.

Artikel 7 | Gebruik materialen

7.1: Het gebruik van de informatie op deze website is voor iedereen vrij toegankelijk zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreid of op een andere manier gebruikt.

7.2: Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lotus Lifecoaching is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal, online (recorded) meditaties of andere materialen op deze website te gebruiken of te delen met derden. Het intellectueel eigendom berust bij Lotus Lifecoaching.

Artikel 8 | Geheimhouding

8.1: Er geldt een geheimhoudingsverplichting van alle vertrouwelijke informatie die individueel of in groepsverband is gedeeld tijdens de coaching, consulten, meditaties (live of online), retraites en workshops.

8.2 : Conform de wet AVG zal in het geval van nood de geheimhouding worden doorbroken wanneer Lotus Lifecoaching inlichtingen dient te verstrekken aan de daartoe bevoegde en bestemde instanties.

8.3: Lotus Lifecoaching hecht grote waarde aan privacy en gebruikt persoonsgegevens alleen in het kader van de dienstverlening. Meer informatie over welke gegevens Lotus Lifecoaching verwerkt en met welk doel is te vinden in de Privacy- en cookieverklaring.

Artikel 9 | Klachten

9.1: Indien er ontevredenheid is over de werkzaamheden van Lotus Lifecoaching kan dit binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk gemeld worden via: lotus@lotuslifecoaching.nl

9.2: Na kennisname zal Indah Courtens van Lotus Lifecoaching zo goed mogelijk tot een oplossing van de klacht komen.

Coaching

Individuele consulten en coaching Nijmegen

Individuele coaching Assisi

Meditatie

Meditatie cursus

Online meditatie

Retraite

Epidavros, Griekenland

Sinaï woestijn

Assisi, Italië

Bali

Rieti-dal, Italië

Egypte

Witte woestijn

Workshop

De wijsheid van het hart

Lotus Lifecoaching

Dr. Indah Courtens  |  Javastraat 104 A, 6524 MJ Nijmegen | Telefoon: 06 – 362 16 149 | E-mail: lotus@lotuslifecoaching.nl